top of page

מה העבודה כוללת?

היקף העבודה מוגדר ספציפית עבור כל פרויקט.

1/9

פירוט העבודה:

 1. הכנת תכנית מצב קיים על בסיס תכנית מדידה מעודכנת ממודד.

 2. תכנון מוקדם, סקיצות, חלופות תכנוניות עד לקבלת תכנית מוסכמת.

 3. הכנת תוכניות בינוי מפורטות, כפי שיידרש לצורך קבלת הצעות מחיר ולצורך ביצוע.

 4. תכנית תקרות (סימון נקודות תאורה, פתחי מיזוג אוויר).

 5. תכנית סימון נקודות חשמל ותקשורת (טלפון, מחשב, אזעקה).

 6. תכנית סימון נקודות אינסטלציה (מיקום כיורים, ברזים, אסלות, ניקוזי מזגנים וכד').

 7. הכנת פרטי בניין לביצוע לפי הצורך כמתחייב מתכנון הפנים.

 8. תכנון והכנת רשימות דלתות וחלונות לצורך קבלת הצעות מחיר ולצורך ביצוע.

 9. בחירת חומרים: ריצוף וחיפוי, כלים סניטרים, משטחים למטבח ואמבטיות ובחירת גופי תאורה.

 10. תכנון מפורט למטבח, שירותים, חדרי רחצה כולל פירטי נגרות, פריסת קירות לפי הצורך.

 11. תוכניות ופרטי נגרות לכל הריהוט הקבוע.

 12. הכנת מיפרטים וכתבי כמויות לצורך קבלת הצעות מחיר מקבלנים ומנגרים.

 13. הכנת מערך צבעים לדירה.

 14. בחירת ריהוט נייד, וילונות, תמונות, אביזרי נוי וכל השאר.

bottom of page